• فروشگاه کتاب ، انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
  • آموزش الکترونیکی ، مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
  • آموزش کوتاه مدت مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
  • آموزش بلند مدت ، مرکز علمی کاربردی تحقیقات صنعتی ایران و آموزش MBA فراز دانش
  • آموزش غیر حضوری مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران