درصورت عدم مشاهده صحیح خبرنامه اینجا کلیک نمایید  

 
 

 
  To: '%%emailaddress%%' %%First Name%%  %%Last Name%%  %%company%%    

 

  مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران |  تلفن ۱۹ - ۸۸۳۱۰۱۱۳ ( داخلی  ٢٥٧  و  ٢٥٨ ) ( لغو اشتراک )

To: '%%emailaddress%%' %%First Name%%  %%Last Name%%  %%company%%  

This message was sent to %%emailaddress%% . If you don't want to receive these emails from IRTCI Company in the future, please click on unsubscribe link